ALLMÄNNA VILLKOR

Artikel 1 Definitioner
GoudaCheeseShop.com GoudaCheeseShop.com är en webbsida av Kaashandel Peters - M&W B.V., etablerad i Harderwijk, Nederländerna, registrerad i handelsregistret hos Kamer van Koophandel De Veluwe en Twente (Handelskammaren Veluwe och Twente) i Harderwijk på nummer 81503024. 

Artikel 2 Tillämplighet
1.  Dessa villkor gäller för alla speciella erbjudanden, prisuppgifter och överenskommelser mellan Kaashandel Peters - M&W B.V. och en Kund som Kaashandel Peters - M&W B.V. har förklarat dessa villkor att gälla för, så länge som parterna inte uttryckligen har avsagt sig dessa villkor i skrift.
2.  Villkoren ifråga gäller även för överenskommelser med Kaashandel Peters - M&W B.V. vars implementering kräver att Kaashandel Peters - M&W B.V. involverar tredje parter.
3.  Dessa allmänna villkor är även skrivna för anställda hos Kaashandel Peters - M&W B.V. och dess ledning.
4. Tillämpning av köpes- eller andra villkor från Kunden avfärdas uttryckligen.
5.  Om dessa bestämmelser eller flera bestämmelser från dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt skulle bli delvis eller helt upphävda eller annullerade så kommer de resterande villkoren att fortsätta gälla. Vid sådana händelser så kommer Kaashandel Peters - M&W B.V. och Kunden konsultera för att komma överens om nya bestämmelser som ska ersätta de bestämmelser som upphävts eller annullerats, vilka till största möjliga grad ska komponeras med hänsyn till objektiven och andan hos originalbestämmelserna.
6.  Om osäkerhet finns angående tolkningen av dessa eller flera bestämmelser från dessa allmänna villkor så måste tolkning genomföras med hänsyn till dessa allmänna villkors anda.
7.  Om situationer inträffar mellan parter som inte täcks av dessa allmänna villkor, så bör sådana situationer utvärderas i andan av dessa allmänna villkor.
8.  Om Kaashandel Peters - M&W B.V. inte kontinuerligt kräver strikt efterföljelse av dessa allmänna villkor så betyder det inte att bestämmelserna inom sagda villkor inte är applicerbara eller att Kaashandel Peters - M&W B.V. på något sätt eller till någon grad kommer förlora sina rättigheter att strikt kräva efterföljelse av dessa villkor i andra fall.
9.  Kaashandel Peters - M&W B.V. behåller rättigheten att ändra de allmänna villkoren för leverans och innehållet på dess internetsida. 

Artikel 3 Speciella erbjudanden och prisuppgifter
1.  Alla prisuppgifter och specialerbjudanden av Kaashandel Peters - M&W B.V. är fria från bindning om inte ett acceptansvillkor har angivits i prisuppgiften. En prisuppgift eller ett speciellt erbjudande utgår om produkten som prisuppgiften eller det speciella erbjudandet refererar till blir otillgänglig under tiden.
2.  Kaashandel Peters - M&W B.V. kan inte vara bundet till sina prisuppgifter eller speciella erbjudanden om Kunden rimligtvis kan förväntas förstå att prisuppgifter eller speciella erbjudanden, eller delar av dem, innehåller ett uppenbart fel eller felskrivning.
3.  Priser som inkluderas i prisuppgifter eller speciellt erbjudande inkluderar moms, leverans och administrativa kostnader om inget annat anges.
4.  Om acceptans (antingen av bestämmelserna som listas nedan eller annat) inte stämmer överens med erbjudandet som inkluderas i prisuppgiften eller det speciella erbjudandet så är Kaashandel Peters - M&W B.V. ej bundet till det. Om så är fallet så kommer överenskommelsen ej godkännas med sådana skillnader, så vida inte Kaashandel Peters - M&W B.V. indikerar annorlunda.
5.  Sammansatta prisuppgifter kräver inte att Kaashandel Peters - M&W B.V. ska genomföra delar av uppdraget till en proportionerlig mängd av priset i prisuppgiften. Speciella erbjudanden eller prisuppgifter kommer inte automatiskt gälla framtida beställningar
6.  Speciella erbjudanden gäller inte automatiskt för återbeställningar. 

Artikel 4 Beställningsbekräftelse och Överenskommelse
1.  Efter att Kaashandel Peters - M&W B.V. har mottagit beställningen så kommer Kaashandel Peters - M&W B.V. bekräfta beställningen inom 1 arbetsdag, förutom i fall där Kaashandel Peters - M&W B.V. inte rimligtvis kan förväntas följa överenskommelsen som gjorts med Kunden.
2.  Så fort som Kaashandel Peters - M&W B.V. har mottagit beställningen och betalningen har bekräftats så kommer beställningen accepteras och implementeras av Kaashandel Peters - M&W B.V. inom 2-4 arbetsdagar. Om en produkt skulle bli (temporärt) ej levererbar så kommer produkten ersättas av ett likvärdigt alternativ. Kunden kommer informeras om detta via e-post. Kaashandel Peters - M&W B.V. förbehåller sig rätten att inte acceptera alla mottagna betalningar och därmed inte bekräfta beställningen, av vilken anledning som helst. Anledningar kan inkludera men begränsas inte till: lagerproblem, problem med att motta en beställning eller problem med att slutföra en beställning. Andra problem kan dock även leda till att beställningar inte accepteras.
3.  Överenskommelsen innehåller alla avtal mellan kund och Kaashandel Peters - M&W B.V., och ersätter alla tidigare överenskommelser, arrangemang och/eller avtal mellan kunden och Kaashandel Peters - M&W B.V.
4.  I brist på bevis på motsatsen så kommer Kaashandel Peters V.o.f:s administrativa register utgöra ett godkänt bevis på allokerade uppgifter och betalningar som gjorts till Kaashandel Peters - M&W B.V. av kunden, samt leveranser som genomförts av Kaashandel Peters - M&W B.V.. Kaashandel Peters accepterar att elektronisk kommunikation kan användas som bevisning. Genom att acceptera dess Allmänna Villkor så accepterar även kunden detta.  

Artikel 5 Priser
1.  Den totala summan som anges vid beställningsbekräftelsen är definitiv och inkluderar priserna på beställda produkter, deras behandling, paketeringsmaterial och transport.
2. Minimimängden för beställningar är satt på 15.00 Euro (ej inklusive leveranskostnader).
3. Inom EU så beläggs inga beställda varor med tullavgifter eller skatter.
4. Endast genom en uttrycklig förfrågan från kunden så kommer Kaashandel Peters - M&W B.V. skicka en separat faktura till en adress som delges av kunden.
5. Kaashandel Peters - M&W B.V. har rätt att ändra priser och rätta till eventuella fel. Om en kund skadas av en sådan handling så kommer kunden informeras om detta via e-post, och kunden kommer vara berättigad att häva beställningen inom de kommande 2 dagarna. Kaashandel Peters - M&W B.V. kan inte hållas skyldiga för möjliga (tryck)fel i sina priser eller villkor. 

Artikel 6 Leverans
1.  Vid acceptans av en beställning så kommer Kaashandel Peters - M&W B.V. packa varorna inom 2-4 arbetsdagar och skicka dem till fraktföretagen PostNL eller DHL, som i sin tur kommer leverera paketet till adressen som delgivits av kunden.
2. Leveranstider som anges på fakturan är indikationer; inte garantier. Paket kan drabbas av oförutsedda förseningar hos Posten. Kaashandel Peters - M&W B.V. har inte någon kontroll över detta och kan inte hållas ansvarigt för sådana förseningar. Alla möjliga förseningar som inträffar i tullen hos landet ifråga är kundens egen risk.
3. Leveranstiden startas vid tidpunkten då paketet lämnas över till PostNL eller DHL.
4. Om ett paket inte levereras inom sagd tidsintervall så kommer inga åtgärder tas inom minst 4 veckor. Anledningen till detta är att det försenade paketet fortfarande kan levereras inom denna period.
5. Extraavgifter kommer endast ersättas om kunden kan skicka in skriftlig bevisning för dem.
6. För leveranser utanför EU så står kunden för all eventuell tulltaxa för specifika produkter. Kunden måste vara medveten om villkoren i dennes land innan en beställning förs. Kaashandel Peters - M&W B.V. har ingen kontroll över detta och kan inte hållas ansvarigt för det.  
7. Kunden står för alla kostander med koppling till leverans.
8. Kunden är bunden att acceptera köpta varor när de görs tillgängliga för eller lämnas över till denne.
9. Om kunden vägrar att acceptera varorna eller är vårdslös i att tillhandahålla beskrivning eller korrekt adress, så kommer varorna som ämnats för leverans att förvaras på kundens egen risk. Alla möjliga ytterligare kostnader för upprepade leveranser eller förvaring av varorna kommer kunden att stå för.
10. Kaashandel Peters - M&W B.V. kommer på inget sätt hållas ansvarigt för förruttning eller utgånget datum för varor på grund av kundens oförmåga att hämta ut dem i god tid.
11. Alla paket är försäkrade. Om ett paket försvinner så kan Kaashandel Peters - M&W B.V. starta en utredning hos PostNL eller DHL. Om utredningar PostNL eller DHL indikerar att paketet har försvunnit så är kunden berättigad till ersättning. Förseningar i posttjänsterna berättigar inte kunden till ersättning.
12. Om Kaashandel Peters - M&W B.V. behöver personliga uppgifter från kunden för att kunna fullfölja överenskommelsen så börjar leveranstiden efter att kunden har skickat dessa till Kaashandel Peters - M&W B.V. 

Artikel 7 Garanti
1. Kaashandel Peters - M&W B.V. garanterar att alla produkter som levereras kommer ha ett ej utgånget sista försäljningsdatum och Bäst Före-datum på minst 3 veckor på dagen då paketet skickas, om annat inte uttryckligen sägs (vid speciella erbjudanden, till exempel). Kaashandel Peters - M&W B.V. kommer göra sig bästa för att försäkra att beställda varor hanteras med största varsamhet så att de uppfyller beskrivningarna som tillhandahålls på webbsidan och vid tidpunkten då beställningen gjordes.
2. Ovan nämnda garanti gäller under den vanliga, förväntade hylltiden för varorna, eller i enlighet med vad som fastslås:  bäst före där detta är applicerbart.
3. Ingen garanti kommer tillhandahållas för varor där det är uppenbart att:
a. De har gjorts värdelösa genom oförsiktig eller olämplig användning;
b. Kunden eller tredje parter har förändrat varorna eller försökt förändra varorna utan Kaashandel Peters V.o.f:s vetskap eller skriftliga tillåtelse;
c. Varorna har användas för syften som de inte är ämnade för.  

Artikel 8 Kvitto
1. Kunden måste inspektera leveransen (eller få den inspekterad) omedelbart när varorna har gjorts tillgängliga till honom, eller vid tidpunkten då relevanta tjänster har slutförts, respektive. I sådana inspektioner måste kunden inspektera om kvalitén och/eller kvantiteten av leveransen överensstämmer med vad parterna har gått med på och möter kraven som parterna gått med på angående frågan. Kaashandel Peters - M&W B.V. måste notifieras om alla möjliga defekter inom 48 timmar av att de upptäcks via e-post på [email protected] GoudaCheeseShop.com , där man uppger numret som listas på följesedeln. Notifieringen bör innehålla en beskrivning av defekten som är så detaljerad som möjligt, för att Kaashandel Peters - M&W B.V. ska kunna ge ett adekvat svar. Kunden måste tillåta Kaashandel Peters - M&W B.V. att utreda klagomålet eller få det utrett.
2. Kaashandel Peters - M&W B.V. måste notifieras om alla ej synliga defekter inom fem dagar av deras upptäckt, men åtminstone inom garantiperioden (den vanliga hylltiden för produkten), med bestämmelserna i denna artikels tidigare sektion i åtanke. Efter garantiperioden har gått ut så har Kaashandel Peters - M&W B.V. rätt att ta ut alla kostnader för ersättning, inklusive administrativa och leveranskostnader.
3. Om kunden i god tid har gjort ett klagomål med ovan artikel i åtanke så förblir denne bunden att acceptera och betala för köpta produkter. Om kunden vill skicka tillbaka sagda produkter så måste denna kontakta Kaashandel Peters - M&W B.V. angående frågan. Varor kan inte skickas tillbaka om man inte fått ett skriftligt godkännande från Kaashandel Peters - M&W B.V., och då endast på kundens egen bekostnad.  

Artikel 9 Ansvar
1. Om Kaashandel Peters - M&W B.V. är ansvarigt så kommer detta ansvar begränsas till vad som fastslås i dessa bestämmelser.
2. Om varor som levererats av Kaashandel Peters - M&W B.V. inte är i gott skick så begränsas Kaashandel Peters V.o.f:s ansvar till vad som arrangerats i våra villkor under "garantier".
3. Om tillverkaren av levererade varor är ansvarig för betydande förluster så begränsas Kaashandel Peters - M&W B.V. ansvar till att ersätta dessa varor eller ersättning av köppriset.
4. Kunden är personligt ansvarig för sitt val av produkter och deras förvaring. Kaashandel Peters - M&W B.V. är inte ansvarigt för förluster som orsakas av uppsåt, fel och/eller klandervärd handling, eller omdömeslös eller felaktig användning av kunden.
5. Kaashandel Peters - M&W B.V. är inte ansvarigt för några förluster som orsakas av Kaashandel Peters V.o.f:s användning av inkorrekt och/eller ofullständig information från kunden.
6. Kaashandel Peters - M&W B.V. är inte ansvarigt för några förluster som orsakas av Kaashandel Peters V.o.f:s användning av inkorrekt och/eller ofullständig information från kunden.
a. Direkta förluster inkluderar och begränsas till: Alla rimliga kostnader som ådragits för att komma fram till orsaken och vidden av sådana förluster, såvida det har att göra med förluster som slås fast av dessa villkor;
b. alla rimliga kostnader som ådragits för att otillräckliga prestationer från Kaashandel Peters - M&W B.V. ska kunna möta överenskommelsen, såvida sådan otillräcklighet kan tillskrivas Kaashandel Peters - M&W B.V.;
c. Alla rimliga kostnader som ådragits för att förhindra eller begränsa förluster till den utsträckning som Kunden kan bevisa att sådana kostnader har lett till förminskning eller direkt förlust i enlighet med vad som slås fast i dessa villkor.
7. Kaashandel Peters - M&W B.V. är aldrig skyldigt för indirekta förluster, inklusive betydande förluster, förlust av vinst, besparingar och förlust på grund av företags- eller andra typer av stagnation. För konsumentköp så begränsas dessa bestämmelser för de som är tillåtna enligt artikel 7:24, sektion 2 BW (Holländsk Civilrättskod).
8. Om Kaashandel Peters - M&W B.V. skulle vara ansvarigt för någon typ av förlust så begränsas Kaashandel Peters V.o.f:s ansvar till maximalt tre gånger fakturabeloppet för beställningen; för den delen av beställningen som ansvaret är relaterat till.
9. Under alla omständigheter så kommer ansvaret för Kaashandel Peters - M&W B.V. begränsas till beloppet som betalas ut av dess försäkringsbolag vid den tidpunkten.
10. Begränsningarna av ansvaret som inkluderas i denna artikel gäller inte förluster på grund av avsiktlig eller allvarlig försummelse från Kaashandel Peters - M&W B.V. eller dess ledning.  

Artikel 10 Överföring av Risk
1. Risk för förlust eller skada av produkter som även hamnar under överenskommelsen överförs till kunden vid tillfället då dessa produkter är legalt och/eller faktiskt levererade till kunden, och därför är tillgängliga för kunden eller tredje parter som utsätts av kunden. . 

Artikel 11 Betalning
1. Inga rättigheter kan baseras på felaktiga priser eller bilder.
2. Betalning krävs i förhand genom antingen iDEAL eller PayPal. Bearbetning och leverans av beställda varor sker efter betalning från kunden.
3. Ingen information kommer skickas vidare till tredje parter, i enlighet med den Holländska Sekretesslagen (Wet op de Persoonsregistratie). 
4. I kassan kommer kunden att ha möjlighet att lagra sina betal- eller kreditkortsuppgifter för framtida köp, på sitt kundkonto hos M&W B.V. - Goudaostshop.se. I händelse av att kunden väljer detta alternativ kommer kortinformationen att lagras på de säkra servrarna hos vår betaltjänstleverantör MultiSafepay på uppdrag av M&W B.V. - Goudaostshop.se. Kunden godkänner härmed MultiSafepay att samla in och lagra sin betal- eller kreditkortsinformation.
Om Kunden vill radera betal- eller kreditkortsuppgifterna från sitt konto kan de [fylla i vilket alternativ som gäller] t.ex. logga in på sitt kundkonto hos M&W B.V. - Goudaostshop.se, gå till Betalningsuppgifter och radera det sparade kortet / skicka ett mail till [email protected] med begäran om att radera kortuppgifterna etc.
5. Betalningskreditkortsvalv
All betalningsinformation som samlas in regelbundet genom kreditkortsvalvet krypteras och underhålls med branschstandardmetoder utformade för att säkerställa säkerhet mot förlust eller stöld, inklusive under överföring till vårt tredje parts betalningshanteringsföretag ("Betalningsbehandlare"), för närvarande MultiSafepay.com. håller din betalningsinformation för vår räkning. Observera att din betalningsinformation lagras av vår betalningsbehandlare, inte av oss, och betalningsbehandlarens användning och lagring av den informationen styrs av betalningsbehandlarens tillämpliga användarvillkor och sekretesspolicy (tillgänglig på: https://www . multisafepay.com/be_nl/general-conditions - Sekretesspolicy https://www.multisafepay.com/nl_nl/privacy-policy)

Artikel 12 Rätt till Avslutning av Överenskommelse
1. Kunden är berättigad att annullera köpet utan att uppge skäl för detta inom en period på 14 arbetsdagar. Kaashandel Peters - M&W B.V. måste informeras om detta skriftligen. Alla kostnader som åsamkas av återskickning av varor står kunden för
2. Tiden för övervägning som nämns ovan gäller inte varor som ruttnar snabbt.
3. Kunden får bara annullera en beställning utan att uppge skäl för detta om de relevanta varorna är i komplett, oskadat och oanvänt skick, samt i deras originalförpackning. 

Artikel 13 Klagomål
1. Om beställda varor inte möter kundens förväntningar på grund av trasig, skadad eller felaktig leverans, så måste kunden informera Kaashandel Peters - M&W B.V. om detta inom 48 timmar av att ha mottagit varorna. Om Kaashandel Peters - M&W B.V. inte mottar klagomål inom ovan nämnda tidsram så kommer alla leveranser antas stämma överens med beställningen.  

Artikel 14 Immaterialrätt
1. Kaashandel Petes V.o.f. förbehåller sig alla rättigheter och behörigheter som tillhör det baserat på den Holländska Lagen om Immaterialrätt (Auteurswet), och alla andra lagar och lagstiftning om immaterialrätt.
2. Kaashandel Peters - M&W B.V. äger eller licenserar all immaterialrätt, databasapplikationer, märken och alla andra immaterialrättigheter som inkluderas i denna webbsida. Koncept, struktur, layout och design är Kaashandel Peters V.o.f:s exklusiva egendom.
3. Om ovan nämnda aspekter används av kunden så ska detta endast göras av denne, och de ska inte multipliceras, publiceras eller söka att uppmärksammas av tredje parter om inte skriftligt tillstånd från Kaashandel Peters - M&W B.V. har getts i förväg.  

Artikel 15 Skadeersättning
1. Kunden ersätter Kaashandel Peters - M&W B.V. för eventuella krav från tredje part som ådragit sig förluster kopplade till genomförandet av avtalet, där krav kan riktas till andra än Kaashandel Peters - M&W B.V.
2. Om Kaashandel Peters - M&W B.V. skulle hållas ansvarigt av tredje part i ett sådant fall så är kunden skyldig att bistå Kaashandel Peters - M&W B.V. både i rättsliga och utomrättsliga förhållanden, och omedelbart göra allt som kan förväntas av honom vid ett sådant tillfälle. Om kunden inte vidtar tillräckliga åtgärder så har Kaashandel Peters - M&W B.V. rätt att göra det självt utan att det behövs bevis på uteblivelsen. Alla kostander och förluster som ådras från sådana handlingar av Kaashandel Peters - M&W B.V. och tredje parter är integralt på Kundens egen risk och ansvar. . 

Artikel 16 Force Majeure
1. Varken Kaashandel Peters - M&W B.V. eller kunden hålls till att möta några av sina skyldigheter om de förhindras från att göra detta på grund av förhållanden som inte kan tillskrivas skuld och inte kan tillskrivas dem enligt lag, rättsakt eller föreställningar som hålls inom gällande föreskrifter.
2. Utöver vad som uppfattas inom lag och rättspraxis, så tolkar dessa Allmänna Villkor force majeure som eventuella externa orsaker, förutsedda eller oförutsedda som Kaashandel Peters - M&W B.V. inte kan utöva något inflytande på, men på grund av vilka Kaashandel Peters - M&W B.V. är oförmöget att uppfylla sina förpliktelser.
3. Kaashandel Peters - M&W B.V. är även berättigat att åberopa force majeure om förhållandena så som de som beskrivs ovan tar effekt efter att Kaashandel Peters - M&W B.V. skulle ha uppfyllt sina förpliktelser. . 

Artikel 17 Tillämplig Lagar och Dispyter
1. Holländsk lag reglerar exklusivt alla rättsliga förhållande där Kaashandel Peters - M&W B.V. är en part; även om en relation är helt eller delvis genomförd utomlands eller om den som deltar i det rättsliga förhållandet är boende i en utländsk nation. Tillämpningen av FN-konventionen om Internationella Köp av Varor är utesluten.
2. Parterna kommer kunna överklaga till domstol endast efter att ha gjort sitt yttersta för att lösa en dispyt genom ömsesidig överenskommelse. . 

Artikel 18 Insättning och Ändring av Villkor
1. Dessa villkor har förvarats vid Kamer van Koophandel De Veluwe en Twente (Veluwe and Twente Chamber of Commerce) i Harderwijk, Nederländerna.
2. Versionen som senast förvarats är alltid den som gäller, och/eller versionen som existerade vid tidpunkten då det rättsliga förhållandet ingicks med Kaashandel Peters - M&W B.V.
3. Den holländska versionen av dessa allmänna villkor är avgörande för dess tolkning vid alla tillfällen.
4. Den holländska versionen av dessa Allmänna Villkor står över sina översatta versioner.